การเรียนที่ FINN

       การเรียนในประเทศไทย จะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 2 ปี โดย แบ่งภาคการเรียนเป็น 3 ภาคเรียน / ปี โดยช่วงภาคเรียน 1-4 จะเรียนภาคทฤษฎีผสมการปฏิบัติงาน และดูงานกับบริษัทชั้นนำต่างๆ ในภาคเรียนที่ 5 และ 6 จะเป็นการฝึกงานกับบริษัทแบบเต็มเวลา โดยผู้เรียนจะได้ฝึกงานกับบริษัทชั้นนำในสายอาชีพนั้นๆ

คุณวุฒิที่จะได้รับ เมื่อจบการศึกษา 2 ปีในไทย นักศึกษา Finn College จะได้รับผลการเรียนและคุณวุฒิ Level 4,5 Diploma (ระดับ Higher National Diploma) โดยตรงจากคณะกรรมการการศึกษาธิการของประเทศอังกฤษ และประทับตรารับรองโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของรัฐบาลอังกฤษ The Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual) ซึ่งเป็นคุณวุฒิที่ได้รับการรับรองจากทั้งรัฐบาลอังกฤษและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ของไทยอีกด้วย

การเรียนปีสุดท้ายคือปีที่ 3 จะเรียน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศ อังกฤษ, ออสเตรเลีย หรือ สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งนักศึกษาเป็นผู้เลือกอีก 1 ปี เพื่อจบหลักสูตรปริญญาตรี

ในปีที่ 3 นักศึกษาจะได้รับผลการเรียนและ “วุฒิปริญญาตรี” โดยตรงจากมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาเลือกไปศึกษาต่อโดยตรง เหมือนกับนักศึกษาที่ไปเรียน ณ มหาวิทยาลัยนั้นๆตั้งแต่ปีแรก ซึ่งทุกมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองคุณวุฒิและยอมรับจากรัฐบาลอังกฤษและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ประเทศไทย โดยการเรียนในปีสุดท้ายนั้น นักศึกษาจะยังมีทีมงานอาจารย์ของ Finn College คอยช่วยดูแลในเรื่องการทำรายงาน การเขียน Assignment และให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตตลอดเวลาที่อยู่ต่างประเทศ

**หลังจากเรียนจบปีที่ 2 กับ Finn แล้วเรารับประกันว่าสามารถเรียนต่อปริญญาตรีได้ 100% และทางสถาบันจะเป็นผู้ติดต่อประสานมหาวิทยาลัย รวมถึงที่พัก เอกสารต่างๆ และการทำวีซ่าให้ในทุกขั้นตอน

*** มหาวิทยาลัยสำหรับเรียนต่อปีสุดท้ายทุกมหาวิทยาลัยได้รับรองคุณวุฒิและวิทยฐานะจากรัฐบาลอังกฤษและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ประเทศไทย

สาขาที่สามารถเลือกจบและรับปริญญาได้

คณะบริหารธุรกิจ สาขา
การบริหารธุรกิจ : BA (Hons) Business Administration

: BA (Hons) Business Management

การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ : BA (Hons) Business Enterprise

: BA (Hons) Business Management with Enterprise and Innovation

การบริหารการตลาดออนไลน์ : BA (Hons) Digital Marketing
การบริหารการตลาด : BA (Hons) Marketing
การจัดการอีเว้นท์ : BA (Hons) Event Management
การบริหารบัญชีและการจัดการ : BA (Hons) Accounting and Management
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ : BA (Hons) International Business
การสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ : BA (Hons) International Business Communication
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ : BA (Hons) Human Resource Management
การบริหารโลจิสติกและธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ : BA (Hons) International Logistics and Trade Finance
คณะการจัดการการท่องเที่ยว สาขา
การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม  : BA (Hons) International Hospitality and Tourism Managemant
การจัดการการท่องเที่ยวและธุรกิจทัวร์ : BA (Hons) Travel and Tourism Management

: BA (Hons) Travel and Tourism

การจัดการการโรงแรม : BA (Hons) International Hospitality Management
 การจัดการโรงแรมและอาหาร : BA (Hons) International Tourism,
Hospitality and Leisure Management : Hospitality and Food

การจ่ายค่าเรียน ระยะเวลาเรียน 2 ปีในไทย

ภาคการศึกษา ระยะเวลา หน่วยกิต ค่าเรียน (บาท)
ค่าลงทะเบียน 55,000
ภาคเรียนที่1 12 สัปดาห์ 90 75,000
ภาคเรียนที่2 12 สัปดาห์ 55 85,000
ภาคเรียนที่3 12 สัปดาห์ 90 85,000
ภาคเรียนที่4 12 สัปดาห์ 85 85,000
ภาคเรียนที่5 12 สัปดาห์ (ฝึกงาน) n/a 85,000
ภาคเรียนที่6 12 สัปดาห์ (ฝึกงาน) n/a 85,000
รวม 320

ภาคเรียนที่ 1

Unit Number Course Name Unit Level Unit Credits
TTO Travel and tourism operations 3 20
TTS Travel and tourism supervision 4 25
TG Travel geography 3 20
DA Destination analysis 4 25
Total Credit 90

ภาคเรียนที่ 2

Unit Number Course Name Unit Level Unit Credits
EFTH Essentials of finance 3 15
CSMTH Customer service management 4 20
GTH Global tourism and hospitality 4 20
Total Credit 55

ภาคเรียนที่ 3

Unit Number Course Name Unit Level Unit Credits
OFTH Operational finance 4 15
HRMTHI Human resource management 5 25
SMTHI Strategic marketing 5 25
CRMTHI Customer relationship management 5 25
Total Credit 90

ภาคเรียนที่ 4

Unit Number Course Name Unit Level Unit Credits
CITHI Contemporary issues in the tourism and hospitality industry 5 25
TOM Tour operations management 5 30
STDD Sustainable tourism and destination development 5 30
Total Credit 85